Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketingové účely
Na účely informovania vás o produktoch, inováciách a službách poskytovaných spoločnosťou BILANZ, spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe Vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu, alebo na základe oprávnených záujmov spoločnosti BILANZ.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – uchádzači o zamestnanie
Podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Súhlas“):

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou BILANZ, s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“), a to v rozsahu: osobných údajov poskytnutých v životopise a sprievodných dokumentoch zaslaných Prevádzkovateľovi a osobných údajov získaných počas výberového konania, vrátane hodnotenia a výsledkov testov vo výberovom konaní

pre účel: vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie
po dobu: 5 rokov
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že poskytnuté osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva iba na základe tohto Súhlasu. Nemám žiadnu povinnosť ich Prevádzkovateľovi poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Ak tento súhlas odvolám, takto poskytnuté moje osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazať.

Odvolanie súhlasu je možné realizovať aj priamo na našej web stránke, kde ste nám súhlas udelili alebo zaslaním žiadosti na kontaktné informácie uvedené v záhlaví tohto súhlasu.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

Osobné údaje budeme poskytovať ďalším príjemcom. Osobné údaje sú poskytované aj našim zmluvným dodávateľom informačných technológií (správy IT) a v nevyhnutných prípadoch aj poskytovateľom právnych služieb.

Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do žiadnej krajiny mimo EHS a/alebo poskytovať žiadnej medzinárodnej organizácii.

Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu Zodpovednej Osoby/Prevádzkovateľa.

Ďalej máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, ak sú podľa Vás nesprávne, máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás a máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so spracúvaním osobných údajov – uchádzači o zamestnanie

Odvolanie súhlasu
V prípade, že si želáte odstrániť svoje údaje z databázy kontaktov BILANZ, s.r.o., prosím kontaktujte nás na e-mailovú adresu info@bilanz.sk.