Účtovné služby

Finančné a nákladové účtovníctvo, a predovšetkým účtovná závierka spoločnosti, predstavujú dôležité nástroje určenia momentálneho stavu každého podnikateľského subjektu s ohľadom na uplynulé obdobia. Vďaka tomuto plánovaciemu nástroju sa dá lepšie určiť a zadefinovať smerovanie každej firmy do budúcnosti.

Pre podnikateľov je nevyhnutné koncentrovať sa na kľúčové činnosti firmy a oblasť účtovníctva k nim, v mnohých prípadoch, nepatrí.

Preto u nás vždy nájdete rozsiahlu podporu v nasledovných oblastiach:

 

  • poradenstvo v otázkach bilancovania, nastavenia optimálnej štruktúry vlastných a cudzích zdrojov
  • priebežná účtovná závierka
  • zostavovanie riadnych a mimoriadnych účtovných závierok podľa slovenskej legislatívy
  • príprava daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
  • zastupovanie, alebo sprevádzanie pri daňovej kontrole
  • podpora pri výkone povinností konateľov a predstavenstva
  • plnenie predpisov zverejňovania účtovných závierok a výročných správ spoločností
  • príprava k auditu, ako aj zastupovanie pri audite
  • príprava príslušných interných smerníc v oblasti účtovníctva